Chỉ thị số 8256CT-BNN-TY ngày 01112019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân

Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị số 8256CT-BNN-TY ngày 01112019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân.pdf