Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành phố đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

Xem nội dung chi tiết tại đây : Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thành phố đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn