Chương trình phát thanh thành phố BK thứ năm, ngày 10.9.2020