Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 01/5/2023