BÁO CÁO Công tác tiếp công dân,tiếp nhận, sử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ; việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tình hình giải quyết, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 142/BC-UBND Công tác tiếp công dân,tiếp nhận, sử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ; việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tình hình giải quyết, thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND

Nguồn: UBND thành phố