Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 03/4/2023