CÔNG VĂN Về việc triển khai hướng dẫn thực hiện đóng mới,hoán cải phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 526/UBND-QLĐT về việc triển khai hướng dẫn thực hiện đóng mới,hoán cải phương tiện thủy nội địa theo đúng quy định

HD thực hiện đóng mới hoán cải phương tiện đường thủy nội địa

Giấy chứng nhận

phần máy 01

phần máy 02

phần máy 03

phần vỏ mẫu 01

phần vỏ mẫu 02

phần vỏ mẫu 03

Nguồn: UBND thành phố