Thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,14%

Năm 2023, thành phố Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 2,14%, (giảm 23 hộ/262 hộ).

Người dân thành phố Bắc Kạn được cấp phát gạo dịp Tết

Thành phố xác định mục đích giảm nghèo đa chiều bền vững, hạn chế phát sinh nghèo; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch giao, duy trì không có hộ tái nghèo; tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Việc làm, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, thông tin để nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếp tục tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện, có nhu cầu đều được vay vốn tín dụng ưu đãi để học tập, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động góp phần tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục, đào tạo, đảm bảo các đối tượng thuộc diện được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong giáo dục và đào tạo. Phấn đấu tăng thêm 01 trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. 100% người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo, cận nghèo tiếp cận với dịch vụ y tế. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

Đối với huy động nguồn lực thực hiện các chính sách, thành phố tiếp tục vận động, huy động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia giúp đỡ hộ nghèo và các đối tượng xã hội yếu thế; công khai, minh bạch các nguồn vốn, thực hiện theo thứ tự ưu tiên, không dàn trải./.

Đặng Tuyết