Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kan thứ hai, ngày 07.12.2020