Thông báo các hoạt động trong “Tuần Văn hóa – Du lịch” tỉnh Bắc Kạn năm 2024