Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 08/5/2023