CÔNG VĂN V/v thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh kết luận phiên họp trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương tháng 4/2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 771/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 132/TB-UBND ngày 26/4/2023 của UBND tỉnh kết luận phiên họp trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương tháng 4/2023

Nguồn: UBND thành phố