Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 13/3/2023