Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 16/10/2023