HƯỚNG DẪN Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 

Xem nội dung chi tiết tại đâyHƯỚNG DẪN số 66/HD- MTTQ- BTT Tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 

Nguồn: UBMTTQ thành phố