QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 244/QĐ-UBND Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 

 PHƯƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2022 KÉO DÀI SANG NĂM 2023 

 

Nguồn: UBND thành phố