KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Kết luận số 70/KL-TW; ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 221/KH-MTTQ-BTT  Triển khai thực hiện Kết luận số 70/KL-TW; ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Nguồn: UBMTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn