Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 19/6/2023