Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 20/2/2023