Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 45/KH-UBND Triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023

Nguồn: UBND Thành phố