KẾ HOẠCH Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : KẾ HOẠCH số 44/UBND Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội,đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023 lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Kạn

Nguồn: UBND Thành phố