Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 05/7/2023