CÔNG VĂN V/v gửi phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo TW về PCTNTC tại Hội nghị 01 năm hành động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 4303/CV-BNCTW V/v gửi phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo TW về PCTNTC tại Hội nghị 01 năm hành động của Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh

Nguồn: Ban Nội chính Trung ương