Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 06/7/2022