Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 16/8/2023