CÔNG VĂN V/v công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1544/UBND-TNMT V/v công bố, công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Bắc Kan

Nguồn: UBND-TNMT thành phố