KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 198/KH-UBND Triển khai thực hiện Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Nguồn: UBND thành phố