CÔNG VĂN V/v triển khai công điện số 02 của UBND tỉnh Bắc Kan

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1534/UBND-KT V/v triển khai công điện số 02 của UBND tỉnh Bắc Kan

Nguồn: UBND thành phố