Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 19/01/2022