Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 26/4/2023