KẾ HOẠCH Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 115/KH-UBND Thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023

Nguồn: UBND thành phố