Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ hai, ngày 22.4.2024