CÔNG VĂN V/v triển khai thực hiện Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 711/UBND-TCKH V/v triển khai thực hiện Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn