CÔNG VĂN V/v tham gia cuộc thi trực tuyến ” Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam “

Xem nội dung chi tiết tại ĐâyCÔNG VĂN số 678/UBND-VP V/v tham gia cuộc thi trực tuyến ” Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam “

(thể lệ cuộc thi gửi kèm theo Văn bản số 387/VNMAC-KHĐP ngày 04/4/2024 của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam)

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn