Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ tư, ngày 02/12/2020