Chương trình truyền thanh thành phố BK thứ tư, ngày 25/11/2020