Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 21/02/2024