PHƯƠNG ÁN Quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyPHƯƠNG ÁN số 02/PA-UBND Quản lý sinh vật gây hại trên một số cây trồng chính vụ xuân năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn