KẾ HOẠCH Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 34/HĐGDQP & AN Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2024

Nguồn: HĐGDQP&AN thành phố Bắc Kạn