QUYẾT ĐỊNH Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem nội dung chi tiết tại đâyQUYẾT ĐỊNH số 855/QĐ-UBND Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn