Công bố công khai Đồ án Quy hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Sông Cầu, tỷ lệ 1/500

Xem văn bản tại đây:Thông báo số 96.signed.pdf

                                  Quyết định phê duyệt Bắc Sông Cầu 1140.pdf