UBND thành phố Bắc Kạn họp phiên bất thường tháng 8 năm 2017

Đại biểu dự họp đã tập trung nghiên cứu, thảo luận các dự thảo đề án, phương án và cho ý kiến đối với số vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND. Kết quả, các thành viên UBND nhất trí thông qua các dự thảo sau:

Đối với Đề án sáp nhập phòng Y tế và phòng Dân tộc thành phố Bắc Kạn về Văn phòng HĐND – UBND thành phố Bắc Kạn và Đề án phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2017- 2020, định hướng đến năm 2025, giao cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu; chỉnh sửa, hoàn thiện để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với dự thảo quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, giao cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý, trình UBND thành phố ban hành.

Về dự thảo các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với Dự án Trường Mầm non phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn; Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017 – 2020), hạng mục Cầu Nặm Cắt (đợt 2) và hạng mục Xây dựng khu tái định cư, giao cơ quan trình hiệu chỉnh phần công trình xây dựng trên đất Nhà nước đã thu hồi để hoàn thiện phương án phê duyệt theo quy định./.