Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thị xã Bắc Kạn giai đoạn II (2017-2020), Hạng mục: Xây dựng kè suối Pá Danh

Xem văn bản tại đây: Quyết định 1621.signed.pdf