Công điện số 20/CĐ – TW ngày 06/10/2020 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Xem chi tiết tại đây:Công điện số 20/CĐ – TW ngày 06.10.2020 của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai

Tác giả:  Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai