Công đoàn Chi cục Thuế thành phố tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Với tổng số 43 đoàn viên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Chi bộ, của LĐLĐ thành phố và sự nỗ lực của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Chi cục Thuế thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền giáo dục đi vào chiều sâu, 100% đoàn viên công đoàn được được học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết công đoàn cấp trên; không có đoàn viên vi phạm kỷ luật, tai tệ nạn xã hội. Công đoàn đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: điều kiện làm việc, tiên lương, thưởng, tăng thêm, chế độ BHYT, BHXH…Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCCVC theo đúng quy định; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan học tập kinh nghiệm để nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện được đoàn viên tham gia tích cực, nhiệt tình, hiệu quả. Phong trào thi đua yêu nước được duy trì và trở thành nền nếp, trong nhiệm kỳ có nhiều đồng chí đoàn viên đạt danh hiệu LĐTT và CSTĐ các cấp, 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bên canh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Sinh hoạt Công đoàn chưa thường xuyên, cán bộ công đoàn làm công tác kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động Công đoàn, một số ít đoàn viên chưa nhiệt tình tham gia các phong trào…

Từ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới với những chỉ tiêu cụ thể sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên công đoàn.

2. Phấn đấu thực hiện hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng năm. 

3. Thực hiện tốt các phong trào thi đua, phấn đấu 06/08 Đội thuế và trên 60% cá nhân đạt các danh hiệu thi đua từ LĐTT trở lên; 100% nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Công đoàn đạt Công đoàn vững mạnh xuất sắc.

4. Trong nhiệm kỳ, giới thiệu ít nhất 03 đồng chí đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

5. Đơn vị đạt tiêu chuẩn Đơn vị văn hóa; 100% gia đình CBCCVC đạt gia đình văn hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 05 đồng chí:

1. Đồng chí Vũ Thị Thanh Huyền.

2. Đồng chí Phạm Xuân Cường.

3. Đồng chí Hoàng Thị Huê.

4. Đồng chí Đỗ Đức Lâm.

5. Đồng chí Nông Thị Ngọc Linh.

Đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Công đoàn, gồm 03 đồng chí:

1. Đồng chí Đỗ Đức Lâm.

2. Đồng chí Lương Thị Huy.

3. Đồng chí Vũ Thị Ngọc Hà.

       Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác, Đại hội giao cho Ban chấp hành Công đoàn Chi cục Thuế thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội thành chương trình hành động để phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn đạt hiệu quả./.