Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ các văn bản hướng dẫn của Tỉnh đoàn, đến nay 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trong toàn thành phố đã tổ chức xong Đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định và thời gian. Xác định đại hội đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các cấp bộ đoàn và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, các cấp bộ đoàn toàn thành phố đã chủ động đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chuẩn bị chu đáo cho đại hội, phát động các phong trào thi đua sôi nổi, cổ vũ đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia học tập, lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng đại hội.

 

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt và sự lựa chọn giới thiệu từ cấp cơ sở, nhân sự BCH khóa mới được giới thiệu bầu bảo đảm các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn chức danh trong Quy chế cán bộ Đoàn. Quy trình công tác nhân sự được thực hiện công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ nên đã tạo được sự đồng thuận cao. Công tác chuẩn bị văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ cả về nội dung và hình thức. Các dự thảo văn kiện như: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành; Nghị quyết Đại hội đã được BCH Thành đoàn tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đồng thời xin ý kiến của Thành ủy, Tỉnh đoàn và các đồng chí cựu cán bộ Đoàn thành phố qua các thời kỳ. Các ý kiến tham gia đóng góp đã được BCH Thành đoàn tiếp thu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi trong giai đoạn mới.

Bên canh đó Thành đoàn đã phát động đợt thi đua chào mừng đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ VI và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Kạn lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Trong đó, các cấp bộ đoàn thi đua đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; phấn đấu 100% các cấp bộ đoàn có công trình, phần việc thanh niên chào mừng đại hội đoàn các cấp; huy động nguồn lực xây dựng công trình thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới – đô thị văn minh;…

Với tinh thần “Đoàn kết xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, phát huy tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, xung kích xây dựng quê hương giàu đẹp – văn minh – nghĩa tình” Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bắc Kạn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 được tổ chức chính thức vào ngày 24/7/2017 với 120 đại biểu tham dự. Cùng với tinh thần xung kích, tình nguyện, đoàn kết, quyết tâm và sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, Đoàn cấp trên hứa hẹn công tác Đoàn và phong trào TTN thành phố nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, Nghị quyết đã đề ra./.