Thành phố Bắc Kạn đẩy mạnh phát triển Kinh tế – Xã hội 6 tháng đầu năm 2017

Hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Tổng số hộ kinh doanh dịch vụ là 4.830 hộ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, du lịch 1.290,2 tỷ đồng, bằng 51,61% NQ. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 131,254 tỷ đồng, bằng 35,19%NQ. Các địa phương chỉ đạo nhân dân sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ và cơ cấu giống trong đó: Cây lúa thực hiện được 322,7ha, bằng 108%KH; cây ngô 103,6ha, bằng 104%KH. Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ xuân ước đạt 2.125tấn, bằng 105%KH. Thành phố đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng vụ Xuân; triển khai thực hiện mô hình sự nghiệp nông nghiệp năm 2017 với mô hình nâng cao giá trị thu nhập trên một diện tích đất canh tác đạt giá trị 120 triệu đồng/ha. Xây dựng phương án sản xuất vụ mùa năm 2017. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được duy trì, đàn vật nuôi phát triển ổn định.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp nhận và giải quyết xong 149/164 hồ sơ xin cấp phép xây dựng, 15 hồ sơ đang tiếp tục giải quyết. Quan tâm xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, thẩm định đền bù giải phóng mặt bằng phần tài sản đối với 05 công trình, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình sửa chữa mặt Cầu Phà; duy trì công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, cây cảnh, điện chiếu sáng công cộng. Tuyên truyền nhân dân chấp hành nghiêm quy chế quản lý đô thị; giải tỏa hành lang vỉa hè, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị; tăng cường công tác quản lý xây dựng, sản ủi, cải tạo mặt bằng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Công tác thu ngân sách đưc thành phố quan tâm đẩy mạnh, trong 6 tháng thu ước đạt 49,733 tỷ đồng, bằng 44,4% NQ; trong đó khu vực ngoài quốc doanh 10,492 tỷ đồng, bằng 35,6%DT; thu tiền sử dụng đất 21,425 tỷ đồng, bằng 58,7%DT; lệ phí trước bạ 6,96 tỷ đồng, bằng 31,1%DT.

 

Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm; các hoạt động an sinh xã hội được triển khai kịp thời; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và tiếp tục có bước chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng quân sự địa phương được củng cố; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Hoạt động phòng, chống tham nhũng tiếp tục được duy trì. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được tăng cường.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các Chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy về triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 và các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2017 đã đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Bắc Kạn tập trung quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Triển khai thực hiện Đề án phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn; kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch giai đoạn 2017-2020; khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường công tác quản lý thị trường; tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể. Thu hút mọi nguồn lực đầu tư để nâng cấp, xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thương mại, dịch vụ, du lịch. Tập trung chỉ đạo hướng dẫn nhân dân gieo cấy lúa và các cây trồng vụ mùa đảm bảo diện tích, đúng khung thời vụ. Thực hiện tiêm phòng định kỳ cho vật nuôi theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống sâu ong hại cây mỡ, chăm sóc tốt diện tích rừng trồng mới. Duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2017. Chỉ đạo, hướng dẫn 02 xã triển khai thực hiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017 và giai đoạn 2017-2020. Trong đó tập trung hướng dẫn xã Nông Thượng hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ để xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thành lập đoàn thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Nông Thượng. Tập trung rà soát, quản lý tốt các nguồn thu; đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách. Đảm bảo chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các công trình, dự án đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. Tích cực tuyên truyền thực hiện tốt quy chế quản lý đô thị, công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng theo quy chế quản lý đầu tư của Chính phủ; tiếp tục duy trì công tác chỉnh trang đô thị và chỉnh sửa đề án xã hội hóa thu gom rác thải tại 4 phường trung tâm và 2 phường mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số KHHGĐ; làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, công tác VSATTP. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; các hoạt động chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa thông tin; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp thành phố.  Tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017); thực hiện tốt công tác tạo việc làm và giảm nghèo năm 2017. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, phòng thủ dân sự cho phường Sông Cầu, xã Nông Thượng theo kế hoạch./.