Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tháng 8 năm 2017

Song với việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, trong tháng, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị tốt các điều kiện và làm việc với đoàn công tác số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng; Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương về kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm việc cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả công tác 8 tháng, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2017 và tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm của tỉnh… Tổ chức 02 cuộc họp Ban Thường vụ thông qua Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU của Tỉnh ủy; các đề án về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đáp ứng với yêu cầu giai đoạn 2017-2020, kiện toàn tổ chức; quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và bàn một số nội dung quan trọng khác. Tổ chức 01 hội nghị giao ban Thành ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đơn vị. Thường trực Thành ủy kiểm tra tình hình ứng dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc, hòm thư công vụ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tại các xã, phường; kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học mới tại các trường học.