Công văn chỉ đạo tăng cường công tác tiêm phòng dịch Covid-19