CÔNG VĂN Định hướng tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN 942/CV-TU Định hướng tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

  Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ
2023 – 2028

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn